Regulamin

Regulamin współpracy


§1. Postanowienia ogólne

www.agencjaalfa.pl, jest prowadzona przez Firmę Handlowo-Usługową „ALFA” s.c. Teresa & Krzysztof Zacharczyk z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4, NIP PL 6891140911 zwanym dalej Zleceniobiorcą.

Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy Zleceniobiorcą a Klientem zwanym dalej Zleceniodawcą korzystającym z usług www.agencjaalfa.pl.

Zamówienia u Zleceniobiorcy mogą składać Klienci, którzy:

 • Złożą zamówienie w formie pisemnej w siedzibie firmy
 • Złożą zamówienie w formie elektronicznej - przesłanie na email
 • Zapoznali się z treścią regulaminu współpracy i je akceptują.

§2. Polityka prywatności i Cookies

 • Podczas współpracy z Klientem, Zleceniobiorca przechowuje dane osobowe Klienta, podane przez niego dobrowolnie. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod prawidłowy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń, informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz do działań marketingowych. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności uzyskanych informacji oraz do nie udostępniania danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Zleceniobiorca nie przechowuje takich danych jak numer karty kredytowej czy dane dostępu do konta bankowego. Klient ma prawo do zmiany i poprawienia swoich danych, korzystając w tym celu ze stosownych narzędzi udostępnionych przez Zleceniobiorcę.
 • Serwis Zleceniobiorcy wykorzystuje technologię Cookies pozwalającą na identyfikację urządzenia użytkownika i dostosowanie stron do indywidualnych preferencji. Pliki Cookies są też wykorzystywane przez nasze witryny do celów statystycznych. Klient ma możliwość wyłączenia technologii Cookies w swojej przeglądarce, jednak może to powodować niewłaściwe funkcjonowanie serwisów na jego urządzeniu. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 ).

§3. Realizacja zamówień
    
TERMINY:

Zleceniobiorca podaje na stronie internetowej, w materiałach drukowanych oraz w siedzibie firmy informacje o terminach realizacji zamówień. Podane terminy są terminami optymalnymi. Wyjątkiem mogą być okresy wzmożonej  produktywności (święta, ferie, wakacje);  Wysyłka/odbiór gotowych produktów następuje w następnym dniu roboczym. (Np. termin realizacji 3 dni robocze -> wysyłka w 4 dniu roboczym.) Zlecenia expresowe dostępne są tylko dla wybranych produktów oraz określonych specyfikacji. Terminy realizacji nie obejmują czasu potrzebnego na przygotowanie projektu. Terminy dotyczą realizacji zleceń z gotowych plików.

 • Terminy realizacji podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 10.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
 • Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 • Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane Zleceniobiorcy w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
 • Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Zleceniodawcę jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 2 dni. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę.
 • Termin realizacji zlecenia może być krótszy od terminu deklarowanego. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru.
 • W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Zleceniodawcy) Zleceniodawca może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.
 • Termin realizacji zlecenia liczony jest od daty w której Zleceniodawca zatwierdzi do realizacji przesłane do zaakceptowania pliki w formie elektronicznej, dokona opłaty za zlecenie i zostanie ona zaksięgowana na koncie lub w kasie Zleceniobiorcy
 • Zobowiązujące terminy realizacji wymagają oddzielnego pisemnego uzgodnienia. Obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zatwierdzone pisemnie przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę jako wiążące i ostateczne. W przypadku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę terminu wiążącego, Zleceniodawca ma prawo do bezpłatnego wycofania się z umowy. Do momentu złożenia przez Zleceniodawcę pisemnego wypowiedzenia umowy, Zleceniobiorca ma prawo wystawić Zleceniodawcy fakturę za wykonane usługi i dostarczone do Zleceniobiorcy produkty;

PLIKI:

 • Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku wg specyfikacji otrzymanej od Zleceniobiorcy. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
 • Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych.
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace  drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.
 • Zlecenia, do których nie zostanie dostarczony prawidłowo przygotowany plik będą usuwane po 2 tygodniach od chwili wysłania przez Zleceniobiorcę informacji o nieprawidłowym przygotowaniu pliku.

§4. Ceny, faktury i metody płatności

 • Ceny opublikowane  na stronie internetowej, w materiałach drukowanych oraz podawane w siedzibie są cenami brutto, wyjątek mogą stanowić sytuacje w których klient zażyczy podania cen netto bądź Zleceniobiorca przygotowuje wyceny, oferty dla podmiotów które są płatnikami podatku VAT.
 • W chwili złożenia przez Klienta zlecenia powstaje zobowiązanie finansowe. Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wówczas, gdy projekt dostarczony przez Klienta nie został oddany jeszcze do realizacji. Wniosek o wycofanie zlecenia przez Klienta należy składać wyłącznie na piśmie.
 • Za każde zrealizowane zamówienie Zleceniobiorca wystawia fakturę, uwzględniającą podatek VAT. Firmy zarejestrowane poza obszarem Polski mogą ubiegać się o wystawienie faktury z 0% stawką VAT, jednak tylko i wyłącznie za okazaniem dokumentów poświadczających rejestrację firmy.

Klienci dokonują płatności:

 • GOTÓWKA Z GÓRY
  Płatność gotówką z góry (przed realizacją zlecenia) jest podstawową formą rozliczania się z kontrahentami. Płatności dokonać można na dwa sposoby: gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na nasze konto po wcześniejszym otrzymaniu wystawionej przez naszą firmę faktury. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.
 • GOTÓWKA PRZY ODBIORZE
  Wybór tej opcji oznacza, że decydują się Państwo na zapłatę "za pobraniem" u kuriera lub listonosza lub przy odbiorze osobistym w siedzibie naszej firmy. Ten sposób płatności możliwy jest za zlecenia o wartości do 500 zł brutto. Mogą z niej skorzystać wyłącznie stali kontrahenci.
 • PRZELEW TERMINOWY
  Odroczona forma płatności dostępna jest wyłącznie dla Szkół, Uczelni, Urzędów, jednostek Administracji Publicznej. Klienci posiadający przyznane przez naszą firmę odroczone terminy płatności regulują swoje należności przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od wystawienia faktury VAT. W przypadku nieterminowej płatności będą naliczane odsetki w wysokości 0,2% od kwoty brutto za każdy dzień zwłoki. Za datę płatności uważa się datę wpływu środków na konto.

§5. Reklamacje

 • Prace w formie pliku graficznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.
 • Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca technologia w której realizowane jest jego zlecenie i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.
 • Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
 • Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Zleceniobiorcę. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
 • W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania Zleceniobiorcę reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona, a pracownik Zleceniobiorcy poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

Szanowny Kliencie Składając zamówienie zgadzasz się na powyższe zasady współpracy.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej...